Vyhladávanie

VOP

 1. Táto webová stránka využíva Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. („Google"). Google Analytics používa tzv. „cookies", textové súbory, ktoré sa uložia na Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho využívania webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom cookie o Vašom využívaní tejto webovej stránky sa spravidla prenesú na server Google v USA a tam sa uložia. Na základe aktivovanej anonymizácie na tejto webovej stránke bude Vaša IP adresa z Googlu na území členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore najprv skrátená. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu v USA prenesie plná IP adresa a tam sa skráti. V poverení prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie používať na to, aby vyhodnocoval Vaše využívanie webovej stránky, aby zostavoval správy o aktivitách na webovej stránke a aby podával prevádzkovateľovi webovej stránky informácie o ďalších službách spojených s využívaním webovej stránky a využívaním internetu. IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics z Vášho prehliadača nebude spájaná s inými údajmi z Googlu. Ukladanie cookies môžete zablokovať vhodným nastavením Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zablokovať zaznamenávanie dát do Googlu, týkajúcich sa Vášho využívania webovej stránky (včítane Vašej IP adresy), ktoré boli vytvorené cez cookie, ako aj spracovávanie týchto dát cez Google tým, že si stiahnete a inštalujete nižšie dostupný Browser Plugin.  Link k Google Optout
 2. Všeobecné obchodné podmienky, ďalej VOP, platia pre všetky súčasné a budúce dodávky a služby poskytované ecointernational.eu.
 3.  Pre využívanie služieb, ktoré nie sú poskytované priamo, platia príslušné obchodné podmienky dodávateľa, ktorý tieto služby poskytuje. Podmienky zákazníka, ktoré sú v rozpore s VOP alebo ich dopĺňajú, platia len vtedy, ak ich ecointernational.eu písomne akceptuje.
 4. Všetky ponuky ecointernational.eu sú otvorené a nezáväzné. ecointernational.eu si vyhradzuje právo na zmenu ponuky aj po jej prijatí zákazníkom, pokiaľ je táto podmienená technicky alebo je zanedbateľná. Vlastnosti uvedené v prospektoch a ostatných materiáloch platia ako nezaručené.
 5. Zmluvný vzťah medzi ecointernational.eu a zákazníkom vzniká na základe registrácie a potvrdenia zaslaného emailom. Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu neurčitú a pri dodržaní 3-mesačnej výpovednej lehoty ho môžu každoročne ukončiť obe zmluvné strany.
 6. Spolu s potvrdením objednávky dostane zákazník účet a heslo. O ich utajovanie dbá zákazník. Ich zverejňovanie, ako aj poskytovanie častí alebo celej online služby tretím osobám je neprípustné. V takýchto prípadoch je ecointernational.eu oprávnený na zablokovanie prístupu.
 7. Zákazník je oprávnený používať ecointernational.eu výlučne pre vlastnú potrebu. Zákazníkovi sa predovšetkým zakazuje: dodávky a služby, predovšetkým údaje, komerčne alebo nekomerčne zhodnocovať, rozmnožovať, rozširovať, prenajímať, požičiavať alebo iným spôsobom sprístupňovať tretím osobám. Všetky použité softvéry podliehajú autorským právam a výhrade vlastníctva. Zákazník je povinný upustiť od všetkého, čo by jemu alebo tretím osobám umožňovalo napodobňovanie softvéru, štruktúry databáz alebo formálneho stvárnenia jednotlivých dokumentov. To platí aj po skončení zmluvného vzťahu.
 8. Softvéry, databázy, ako aj dodávky a služby poskytované ecointernational.eu sú chránené autorskými právami.
 9. ecointernational.eu je oprávnený na okamžité vypovedanie dohody alebo dočasné zablokovanie prístupu, ak zákazník poruší svoje zmluvné povinnosti, ak bolo voči zákazníkovi vyhlásené konkurzné alebo vyrovnávacie konanie alebo bolo pre nedostatok majetku zamietnuté, alebo ak je zákazník v omeškaní s platbou.
 10. V prípade, ak dôjde k predčasnému zrušeniu zmluvného vzťahu vinou zákazníka, je ecointernational.eu oprávnený, bez toho, aby tým bolo ovplyvnené účtovanie poplatkov za ostatné poskytované služby, ako paušálnu náhradu škody účtovať predplatné do konca platnosti danej zmluvy. Uplatňovanie škody presahujúcej túto sumu tým ostáva nedotknuté.
 11. Aktuálne platné poplatky za využívanie online služby sú stanovené v platných cenníkoch. Sumy predplatného sa účtujú vždy na rok vopred. Ostatné poplatky uvedené v cenníkoch budú zákazníkovi fakturované mesačne, resp. dodatočne po ich vzniku. Výnimky sú uvedené v cenníkoch. Úpravy cien alebo platobných podmienok budú zákazníkovi oznámená online, resp. emailom.
 12. Zákazník musí vykonať úhradu na základe faktúry bez stanovenia lehoty splatnosti. Úroky z omeškania budú dohodnuté vo výške 10% p.a. Ďalšie škody spôsobené omeškaním sa môžu uplatňovať dodatočne. Zákazník sa zároveň zaväzuje nahradiť vzniknuté poplatky za upomienku a inkaso.
 13. Vytvorenie technických predpokladov na využívanie ecointernational.eu je vecou zákazníka. Služba smie byť využívaná iba v rámci normálnej obchodnej činnosti a v dohodnutom rozsahu.
 14. Ani napriek stálej údržbe nemôže ecointernational.eu zaručiť, že služba bude k dispozícii nepretržite. Za systémové výpadky nie je možné prevziať záruku.
 15. Zákazník si je plne vedomý toho, že pri údajoch uložených v databázach nebola kontrolovaná ich správnosť, vrátane uvedených termínov, úplnosť, zákonnosť, využiteľnosť, preklad a správnosť znázornenia znakov a že pre ecointernational.eu neexistuje povinnosť kontroly údajov.
 16. Nároky na náhradu škody voči ecointernational.eu sú vylúčené, pokiaľ škoda nebola spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. Okrem toho je vylúčená akákoľvek zodpovednosť alebo záruka v súvislosti s využívaním, použiteľnosťou alebo nepoužiteľnosťou a/alebo technickým vybavením a/alebo správnosťou, vrátane uvedených termínov, úplnosťou, zákonnosťou, využiteľnosťou, prekladom, resp. správnosťou znázornenia znakov uložených údajov. To platí aj pre chyby pri prenose a/alebo doručení. Vylúčenie zo zodpovednosti zahŕňa zodpovednosť za ľahkú nedbanlivosť, za nároky zo škôd spôsobených prerušením prevádzky, stratou údajov a/alebo informácií, výpadkom údajov, poškodením softvéru, ušlým ziskom, nevzniknutými úsporami, úrokovými stratami, následnými a majetkovými škodami. Zmena dôkazného bremena na hrubú nedbanlivosť sa vylučuje. Uvedené obmedzenia zodpovednosti platia pri vylúčení zodpovednosti za hrubú nedbanlivosť subdodávateľov ecointernational.eu pre plnenie alebo obstarávanie. Povinnosť náhrady za vecné škody vyplývajúce zo zákona o povinnom ručení výrobcu za škody spôsobené chybou výrobku, ako aj nárokov z ručenia za výrobok, ktoré môžu byť odvodené z iných ustanovení, je vylúčená.
 17. Zákazník súhlasí, aby jeho kmeňové údaje boli spracované systémom automatickej podpory.
 18. Pri plnení zmluvy je ecointernational.eu oprávnený využívať tretie osoby.
 19. Zmeny VOP budú zákazníkovi oznámené písomne, online alebo emailom. Ak zákazník do 14 dní nepodá námietku, platia VOP ako akceptované.
 20. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, nahradí tieto neplatné ustanovenia právoplatné ustanovenie, ktoré ďalekosiahle zodpovedá hospodárskemu účelu požadovaného ustanovenia. Platnosť ostatných ustanovení tým ostáva nedotknutá. Zmeny a doplnenia si vyžadujú písomnú formu.
 21. Platí rakúske právo. Použiteľnosť Dohody OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru je vylúčená. Jazykom zmluvy je nemčina. Miestom plnenia služby a platby je sídlo ecointernational.eu. Miestom súdu pre všetky právne spory týkajúce sa existencie alebo neexistencie zmluvného vzťahu, ktorý podlieha týmto VOP, alebo pre právne spory vyplývajúce z takýchto zmluvných vzťahov, je v závislosti od hodnoty predmetu sporu výlučne príslušný Okresný súdu pre obchodné záležitosti Viedeň alebo obchodný súd Viedeň.

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava